Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad (MR) hebben personeel en ouders de mogelijkheid mee te denken,
mee te praten en mee te beslissen over de gang van zaken in en rond de school.

De Wet Medezeggenschap Onderwijs geeft de MR de mogelijkheid om invloed uit te
oefenen op het beleid van de school door middel van informatie-uitwisseling van en met het schoolteam, directie en bestuur.

De MR kent bevoegdheden die benoemd worden als advies en instemming. Zo valt onder het recht tot advies het jaarlijkse activiteitenplan, het schoolplan, samenwerking met andere scholen en de  regeling van de vakanties. Onder het instemmingsrecht vallen onderwerpen die te maken hebben met vaststelling of verandering van onderwijskundig beleid en doelstellingen, besteding van de ouderbijdragen en regels over veiligheid en gezondheid.


De MR bestaat doorgaans uit twee personeelsleden en  twee ouderleden. 

De huidige Medezeggenschapsraad is als volgt samengesteld:
Riekele de Boer (ouder/voorzitter)
Esther Hartman (ouder/secretaris)
Tjisse van der Heide (personeel/lid)

en een wisselend personeelslid


Saskia Prakken (directeur/adviserend lid)